- English version of the privacy statement below -

Privacy Statement - Nederlandse versie -

Deze website is een product van en wordt beheerd door Soapbox B.V.. Het privacy statement van Soapbox B.V. is dan ook van toepassing op deze website.

Dit is het privacy statement van SoapBox B.V. (hierna: Soapbox). Soapbox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54104688 en is gevestigd aan Avenue Ceramique 300, 6221 KX Maastricht.

Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van, door een gebruiker aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. Soapbox zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywet- en regelgeving. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Soapbox de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

1. Voor wie is deze informatie bestemd? 

Deze informatie is bestemd voor iedereen die zich gaat registreren als gebruiker van het Soapbox Platform en voor bezoeker(s) van een van de door Soapbox beheerde websites (hierna: de “gebruiker” of “u”). In dit privacy statement worden sommige woorden met een hoofdletter geschreven. Die woorden hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Gebruikersvoorwaarden

2. Wie verwerkt mijn persoonsgegevens? 

Soapbox (hierna ook: “ons” of “wij”) is de beheerder en exploitant van het Soapbox Platform en de door Soapbox beheerde websites. Soapbox is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy zijn wij als volgt voor u bereikbaar:

Postadres: Avenue Ceramique 300, 6221 KX Maastricht
Website: www.soapbox.nl
Telefoonnummer: +31 (0)43 760 0300
E-mailadres: info@soapbox.nl
KvK-nummer: 54104688

3. Hoe komt Soapbox aan mijn persoonsgegevens? 

Soapbox krijgt de persoonsgegevens die u als Gebruiker in het Soapbox Platform of op een van de door Soapbox beheerde websites invoert. U bepaalt dus zelf welke persoonsgegevens Soapbox verwerkt.

Ook kan het zijn dat u werkzaam of anderszins gelieerd bent voor een Klant of Partner van Soapbox. Dan kan het zijn dat Soapbox ook via deze weg persoonsgegevens van u heeft ontvangen. U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt, kunt u mogelijkerwijs geen of slechts beperkt gebruik maken van het Soapbox Platform of van een van de door Soapbox beheerde websites. Ook kan dat van negatieve invloed zijn op de wijze waarop het Soapbox Platform of een van de door Soapbox beheerde websites functioneert of de wijze waarop Soapbox overeenkomsten met u uitvoert of contacten met u onderhoudt.

4. Waarvoor gebruikt Soapbox mijn persoonsgegevens? 

Soapbox verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor bepaalde doeleinden. Dat zijn de volgende:

 • de organisatie van Challenges.

 • de uitvoering van een Gebruikersovereenkomst of andere Overeenkomst.

 • het ontwikkelen, leveren, onderhouden en verbeteren van Soapbox Producten.

 • het informeren van Partners over (de Resultaten van) Deelnemers.

 • het informeren van Deelnemers over (de organisaties van) Partners.

 • het informeren van Deelnemers over carrièremogelijkheden bij Partners.

 • het benaderen van Deelnemers, Klanten en Partners voor deelname aan nieuwe Challenges.

 • de algemene administratie voor de bedrijfsvoering van Soapbox, in het bijzonder ook om contact met u onderhouden.

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Soapbox rusten, zoals de civiele en fiscale boekhoudplicht, en overige op Soapbox toepasselijke wet- en regelgeving.

 • bewijslevering in geschillen die onverhoopt mochten ontstaan.

 • de evaluatie van bedrijfsprestaties van Soapbox, voor Soapbox werkzame personen en Soapbox Producten.

 • Marketingdoeleinden.

 • Onderzoeksdoeleinden naar de (lange-termijn) effecten van challenges

 • Samenwerking met derden/ leveranciers i.v.m. uitvoering van challenges

Als Soapbox uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, dan de doeleinden waarvoor Soapbox ze heeft ontvangen en onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd als Soapbox daartoe verplicht is.

5. Op welke wettelijke grondslag verwerkt Soapbox mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die Soapbox verwerkt, heeft Soapbox nodig om:

 • de Gebruikersovereenkomst of een andere Overeenkomst met u uit te voeren;

 • wettelijke verplichtingen na te komen die op Soapbox rusten;

 • gerechtvaardigde belangen van Soapbox, Gebruikers of derden te behartigen. Zo verwerkt Soapbox persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen:

  • het uitvoeren van Overeenkomsten met rechtspersonen voor wie u (in)direct werkt of waarmee u een bepaalde relatie heeft;

  • het evalueren en verbeteren van bedrijfsprestaties van Soapbox, voor Soapbox werkzame personen en Soapbox Producten;

  • voor marketingdoeleinden, in het bijzonder het versturen van informatie over Soapbox Producten, zoals (nieuwe) Challenges en over (de organisatie, producten/ diensten van) Partners en nieuwsbrieven.

  • voor commerciële doeleinden in het bijzonder:

   1. het informeren van Klanten en Partners over de door Deelnemers behaalde resultaten van de Challenges.

   2. het geven van inzage in bedrijfs- en persoonsgegevens aan mogelijk geïnteresseerden in een overname (van activa en/of activiteiten van de onderneming) van Soapbox.

Alleen als u een bezoeker bent van een door Soapbox beheerde website en op “OK” heeft geklikt voor de doelen zoals genoemd in het cookiestatement, verwerkt Soapbox op dit moment persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Voor het overige verwerkt Soapbox geen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Als Soapbox uw persoonsgegevens verwerkt, of in de toekomst gaat verwerken, op grond van uw toestemming, kunt u de gegeven toestemming altijd intrekken door contact met ons op te nemen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

6. Welke persoonsgegevens verwerkt Soapbox? 

Soapbox verwerkt persoonsgegevens van diverse aard. Zo verwerkt Soapbox onder andere;

 • N.A.W.-gegevens;

 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media-accountgegevens;

 • IP-adressen;

 • Inloggegevens, accountgegevens met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden;

 • Alle overige persoonsgegevens en overige informatie die u in het Platform of op een van de door Soapbox beheerde websites invoert. U wordt nadrukkelijk verzocht geen bijzondere persoonsgegevens in te voeren zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden.

 • Foto's/video's van natuurlijke personen;

 • Informatie over gevolgde studies, curriculum vitae, (oud) werkgevers, bedrijfsactiviteiten

7. Hoe lang bewaart Soapbox mijn persoonsgegevens? 

Soapbox bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor Soapbox ze verwerkt. Dit tenzij de wet Soapbox verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaart Soapbox niet langer dan moet.

8. Hoe waarborgt Soapbox de beveiliging van mijn persoonsgegevens? 

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Zo worden uw persoonsgegevens intern enkel gedeeld met personeel op een ’need to know' basis en is al het personeel gebonden aan strikte geheimhouding. De bedrijfspanden van Soapbox en externe opslaglocaties zijn zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Soapbox. Soapbox monitort continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

9. Verstrekt Soapbox persoonsgegevens aan derden? 

Via het Platform of een van de door Soapbox beheerde websites kunnen Gebruikers kennisnemen van elkaars persoonsgegevens. Ook kan het zijn dat Soapbox persoonsgegevens van Deelnemers deelt met Klanten en Partners, ook als de desbetreffende Klant of Partner niet deelneemt aan de Challenge waaraan de Deelnemer deelneemt. Omgekeerd kan het geval zijn dat informatie over Klanten en Partners gedeeld wordt met andere Klanten en Partners of Deelnemers. Incidenteel kunnen persoonsgegevens ook worden verstrekt aan leveranciers indien noodzakelijk voor uitvoering van de challenge. Voor het overige worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden.

10. Gebruikt Soapbox verwerkers? 

Soapbox besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan verwerkers. Deze verwerkers worden met zorg geselecteerd. Zij worden gebonden aan alle afspraken die verplicht zijn om uw privacy te waarborgen. Waar mogelijk selecteert Soapbox verwerkers die in de Europese Unie gevestigd zijn. Als de verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn, neemt Soapbox passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

11. Social media 

Soapbox is actief op social media, zoals Twitter, Linkedin, Instagram, Tiktok en Facebook. Soapbox houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

12. Wat zijn mijn rechten? 

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Soapbox met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen u die informatie geven. Ook heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;

 • op verwijdering van uw gegevens (’het recht om vergeten te worden');

 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;

 • op beperking van de verwerking;

 • op dataportabiliteit;

 • op bezwaar;

 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming;

 • om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier

13. Waar kan ik terecht met vragen en/of klachten? 

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met Soapbox via info@soapbox.nl.

Privacy Statement - English version -

This website is a product of and is maintained by Soapbox B.V. The Soapbox B.V. privacy policy therefore also applies to this website.

This is the Privacy Statement of SoapBox B.V. (’Soapbox'). Soapbox is registered with the Chamber of Commerce under number 54104688 and has its registered office at Avenue Ceramique 300 6221 KX Maastricht, the Netherlands.

Respecting the privacy of those who use our services and carefully handling their personal data is part and parcel of our company's reliability. We want to be transparent in how we – as the controller – handle the processing of personal data provided to us by a user. This Privacy Statement explains that process in more detail. Soapbox will comply with the applicable privacy rules, including the General Data Protection Regulation (GDPR) and other privacy laws and regulations. Soapbox exercises the utmost care when processing your personal data.

1. For whom is this information intended? 

This information is intended for everyone who is going to register as a user of the Soapbox Platform and for visitors to one of the websites maintained by Soapbox (’the User' or ’you'). Some words are written with a capital letter in this Privacy Statement. These words have the meaning given to them in the User Terms and Conditions

2. Who processes my personal data? 

Soapbox (also ’us' or ’we') manages and operates the Soapbox Platform and the websites maintained by Soapbox. Soapbox is the controller. If you have questions about your privacy, you can contact us as follows:

Postal address: Avenue Ceramique 300, 6221 KX Maastricht, the Netherlands
Website: www.soapbox.nl
Telephone number: +31 (0)43 760 0300
E-mail address: info@soapbox.nl
Chamber of Commerce number: 54104688

3. How does Soapbox obtain my personal data? 

Soapbox receives the personal data that you enter, as a User in the Soapbox Platform or on one of the websites maintained by Soapbox. You thus determine which personal data Soapbox processes. You could also be employed by or otherwise affiliated with a Customer or Partner of Soapbox. It is then possible that Soapbox has also received personal data from you in this way.

You are never obliged to provide your personal data to us. But if you do not provide certain data to us, you might be unable to use or only be able to use to a limited extent the Soapbox Platform or on one of the websites maintained by Soapbox. It may also adversely affect the way in which the Soapbox Platform or any of the Soapbox-managed websites function or how Soapbox performs agreements or maintains contact with you.

4. For which purposes does Soapbox use my personal data? 

Soapbox processes your personal data for certain purposes only, namely:

 • organising Challenges

 • performing a User Agreement or other Agreement

 • developing, delivering, maintaining, and improving Soapbox Products

 • informing Partners about Participants and their Results

 • informing Participants about Partners and their organisations

 • informing Participants about career opportunities at Partners

 • approaching Participants, Customers, and Partners to participate in new Challenges

 • generally administering Soapbox's business operations, in particular also maintaining contact with you

 • complying with Soapbox's legal obligations, including civil and tax accounting obligations, and other laws and regulations applicable to Soapbox

 • providing evidence in any disputes that may arise

 • evaluating the business performance of Soapbox, people working for Soapbox, and Soapbox Products

 • marketing purposes

 • researching the long-term or other effects of challenges

 • cooperating with third parties/suppliers in connection with carrying out challenges.

If Soapbox intends to process your personal data for purposes other than those for which it received your data and that are incompatible with the purpose for which they were obtained, Soapbox will inform you in due time if it is obliged to do so.

5. On what legal basis does Soapbox process my personal data? 

Soapbox needs the personal data that it processes to:

 • perform the User Agreement or any other Agreement with you

 • comply with its legal obligations

 • protect the legitimate interests of Soapbox, Users, or third parties. Soapbox thus processes personal data for these legitimate interests:

  • performing Agreements with legal entities for which you work, directly or indirectly, or with which you have a certain relationship

  • evaluating and improving the business performance of Soapbox, people working for Soapbox, and Soapbox Products

  • for marketing purposes, in particular sending information about Soapbox Products, current and new Challenges, Partners and their organisation, products/services, and newsletters.

  • for commercial purposes, in particular:

   1. informing Customers and Partners about the results that Participants have achieved in the Challenges

   2. giving potential interested parties access to company and personal data in a takeover of Soapbox, its business assets, and/or activities.

Soapbox currently processes personal data based on your consent only if you are a visitor to a website operated by Soapbox and have clicked ’OK' for the purposes mentioned in the Cookie Statement. Soapbox otherwise does not process any personal data based on your consent. If Soapbox processes your personal data, or will do so in future, based on your consent, you may always withdraw your consent by contacting us. However, this does not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

6. Which personal data does Soapbox process? 

Soapbox processes various types of personal data. For example, Soapbox processes:

 • name and address details

 • contact details, such as telephone numbers, e-mail addresses, and social media account data

 • IP addresses

 • login data, account data including usernames and passwords

 • all other personal data and other information that you enter in the Platform or on one of the websites managed by Soapbox. You are specifically requested not to enter any special personal data, such as information about racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, genetic or biometric data, health, sex life, or criminal record.

 • photographs/videos of natural persons

 • information about current or completed studies, curriculum vitae, former and current employers, and business activities.

7. For how long does Soapbox retain my personal data? 

Soapbox never retains your personal data longer than needed for the purpose of processing unless the law requires Soapbox to retain the personal data for a longer period. In this case, Soapbox does not retain the data any longer than necessary.

8. How does Soapbox guarantee the security of my personal data? 

The confidentiality of your personal data is guaranteed. For example, your personal data is shared internally with staff only on a need-to-know basis and all staff members are bound by strict confidentiality. Soapbox's business premises and external storage locations are highly secure, just like its IT systems and digital and other means of communication, such as e-mail, telephone, and the website. Soapbox continuously monitors whether its implemented security measures are and remain appropriate in view of the possible risks and adjusts the security accordingly, if necessary.

9. Does Soapbox provide personal data to third parties? 

Users can access each other's personal data via the Platform or one of the websites managed by Soapbox . Soapbox may also share Participants' personal data with Customers and Partners, even if the Customer or Partner concerned does not participate in the Challenge in which the Participant participates. Conversely, information about Customers and Partners might be shared with other Customers and Partners or Participants. Personal data might also be provided to suppliers occasionally if needed to carry out the challenge. Otherwise, no personal data are shared with third parties.

10. Does Soapbox use processors? 

Soapbox partly outsources processing of your personal data to processors. These processors are carefully selected. They are bound by all agreements required to safeguard your privacy. Whenever possible, Soapbox selects processors based in the European Union. If the processors are based outside the European Union, Soapbox implements appropriate safeguards to protect your personal data.

11. Social media 

Soapbox is active on social media, including Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, and Facebook. Soapbox does not supervise and is not responsible for processing of your personal data by and through such third parties. The use of these media is therefore at your own risk. Before using these third-party services, we recommend that you read their privacy statements. 

12. What are my rights? 

You have several rights in respect of your personal data. For example, you are entitled to clear information about what Soapbox does with your personal data. This document aims to give you that information. You also have the right:

 • to access your data

 • to have your data erased ('right to be forgotten')

 • to rectify and supplement your data

 • to restrict processing of your data

 • to data portability

 • to object

 • not to be subject to automated decision-making

 • to withdraw previously given consent.

More information about these rights, including the cases in which you can exercise them, is available here

13. Where can I address my questions and/or complaints? 

For questions or complaints about your data and the protection of your privacy, contact Soapbox at info@soapbox.nl.

Soapbox will try to resolve your complaints as well as possible. If you are dissatisfied with how Soapbox tries to safeguard your privacy, you can contact the Dutch Data Protection Authority.