GEBRUIKERSVOORWAARDEN 

SOAPBOX PRODUCTEN

versie October 2021Dit zijn de Gebruikersvoorwaarden SoapBox Producten. Steponthebox.com is een product van SoapBox B.V.  KVK 54104688Artikel 1   Definities

Woorden die in deze Gebruikersvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan als volgt wordt toegekend:

Account: elk Eindgebruikersaccount, Deelnemersaccount, Klantaccount of Partneraccount dat toegang geeft tot het voor de desbetreffende Accounthouder bestemde gedeelte binnen het Platform.

Andere Gebruikers: alle Stemmers, Reageerders en overige gebruikers. 

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Challenge: een inhoudelijk nader door Klant en Soapbox te bepalen en te organiseren wedstrijd, (spel)opdracht, (prijs)vraag(stuk), of iets dergelijks waaraan Deelnemers individueel of  in teamverband kunnen deelnemen.

Challengevoorwaarden: aanvullende voorwaarden die op één of meerdere individuele Challenges van toepassing zijn. 

Clouddienst: de online toegang tot het Platform, Soapbox Software en de door Soapbox’ gehoste data. 

Deelnemer: de natuurlijk persoon die deelneemt aan een Challenge.

Deelnemersaccount: het account waarmee Deelnemer toegang heeft tot het Platform.

Deelnemersovereenkomst: de overeenkomst tussen Soapbox en Deelnemer en/of tussen Klant en Deelnemer op grond waarvan Deelnemer deelneemt aan een Challenge.

Eindgebruiker: de natuurlijk persoon die het Platform gebruikt in de hoedanigheid van Deelnemer of ten behoeve van Klant of Partner.

Eindgebruikersaccount: het account van de natuurlijke persoon die het Platform feitelijk gebruikt.

EULA (end user licence agreement): de licentievoorwaarden die blijken uit artikel 8 lid 2.

Gebruikers: alle Deelnemers, Klanten, Partners, Eindgebruikers en Andere Gebruikers.

Gebruikerscontent: alle van Gebruiker afkomstige (digitale) data, zoals kennis, know how, werken, documenten, prestaties, (gegevens)bestanden, software, et cetera, die Gebruiker uploadt in het Platform of anderszins aanlevert of gebruikt in het kader van het gebruik van Soapbox Producten, zoals in de uitvoering van Challenges en alle (digitale) data die Gebruiker creëert als gevolg van het gebruik van Soapbox Producten. 

Gebruikersovereenkomst: een Overeenkomst op grond waarvan een Gebruiker het Platform mag gebruiken. 

Gebruikersvoorwaarden: onderhavige Gebruikersvoorwaarden en EULA Soapbox Platform, versie maart 2021 en alle Challengevoorwaarden.

Materialen: de roerende zaken of documenten die Soapbox aan een Gebruiker levert in het kader van een Overeenkomst.  

IE-rechten: alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle (aanspraken op) eigendoms- of andere rechten die rusten op of ten aanzien van know how, formats en (digitale) data.

Klant: de wederpartij van Soapbox bij een SOK.

Klantaccount: het account waarmee Klant toegang heeft tot het Platform.

Overeenkomst: een SOK, een POK en een Deelnameovereenkomst. 

Partner: de wederpartij van Soapbox of Klant bij een POK. 

Partneraccount: het account waarmee Partner toegang heeft tot het Platform.

Persoonsgegeven: een gegeven in de zin van artikel 4 sub 1 AVG.

Platform: de door Soapbox beheerde digitale omgeving waar Gebruikers toegang toe hebben.

POK: een overeenkomst tussen Soapbox of Klant en Partner op grond waarvan Partner deelneemt aan een Challenge.

Professionele Gebruikers: alle Klanten en Partners.

Reageerders: de natuurlijk persoon die een bericht plaatst op het profiel van een Gebruiker.

Resultaten: de uitkomsten, ideeën, werken, methodes, werkwijzen, oplossingen, uitvindingen, data en alle andere resultaten die Deelnemers presenteren in het kader van een Challenge.

Soapbox: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soapbox B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54104688.

Soapbox Producten: elke Challenge, de Clouddienst, het Platform, Soapbox Software en alle Materialen.

Soapbox Software: de voor de werking van het Platform benodigde computerprogrammatuur.

SOK: een samenwerkingsovereenkomst tussen Soapbox en Klant op grond waarvan Soapbox in opdracht van Klant Challenges organiseert.

Stemmers: de natuurlijk persoon die een stem uitbrengt op het profiel van een Gebruiker.

Terugkoppeling: alle opmerkingen, suggesties, technische informatie of andere vormen van terugkoppeling die een Gebruiker, actief of passief door middel van technische instellingen aan Soapbox geeft omtrent (het gebruik van) Soapbox Producten.

Toepasselijke Wet- en Regelgeving: De (fiscale) wet- en regelgeving die van toepassing is op een Overeenkomst, Gebruikersvoorwaarden, het gebruik van de Clouddienst en de relatie tussen Soapbox en Gebruiker in het algemeen. 

Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7 AVG.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie waarvan Gebruiker kennis neemt in het kader of ten gevolge van (de uitvoering van) een Overeenkomst of het gebruik van de Clouddienst en Soapbox, het Platform, de Clouddienst en Soapbox Producten betreft, zoals informatie over gebruikte technieken, onderliggende principes, tekeningen, modellen, grafische weergaven, broncodes, inloggegevens, klanten, eindgebruikers, projecten, functionaliteiten, gebruiks- en toepassingsmogelijkheden, businessmodellen, prijzen, et cetera, met uitzondering van (bagatel) informatie die van dien aard is dat indien die informatie door Gebruiker aan Derden wordt verstrekt geen enkel redelijk belang van Soapbox wordt geschaad.

Verwerker: de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 8 AVG.

Website: www.soapbox.nlArtikel 2   Gebruikersvoorwaarden, Challengevoorwaarden en voorwaarden van derden

2.1 De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Soapbox Producten.

2.2 De Gebruikersvoorwaarden gelden in aanvulling op de afspraken die in een Overeenkomst omtrent het gebruik van Soapbox Producten zijn gemaakt. 

2.3 Soapbox of klanten kunnen voor bepaalde Challenges aanvullende Challengevoorwaarden stellen. Challengevoorwaarden worden via het Platform aan Gebruikers medegedeeld. Acceptatie van de Challengevoorwaarden is niet verplicht, maar Gebruiker kan worden uitgesloten van deelname aan de Challenge als de op die Challenge betrekking hebbende Challengevoorwaarden niet worden geaccepteerd of kunnen er nader door Soapbox te bepalen beperkingen aan deelname worden gesteld. Na acceptatie maken de Challengevoorwaarden integraal onderdeel uit van Gebruikersvoorwaarden. Het is aan de partijen bij de Challengevoorwaarden te bepalen in hoeverre er via het Soapbox Platform een bindende overeenkomst tussen hen ontstaat. 

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in een Overeenkomst en Gebruikersvoorwaarden prevaleert het bepaalde in een Overeenkomst. Tenzij anders uit de aanvullende Challengevoorwaarden blijkt, is Soapbox geen partij daarbij en heeft Soapbox geen verplichtingen daaromtrent. 

2.5 In de relatie tussen Soapbox en diens toeleveranciers kunnen algemene, licentie- en/of overige voorwaarden van de desbetreffende toeleverancier van toepassing zijn die betrekking hebben op het gebruik van Soapbox Producten. Voor zover dit vereist en naar het oordeel van Soapbox wenselijk is, aanvaardt Gebruiker die voorwaarden hierbij jegens die toeleverancier en Soapbox en maken die voorwaarden onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden. Gebruiker zal al die voorwaarden respecteren. 

2.6 Gebruiker staat jegens Soapbox in voor de nakoming van de verplichtingen die op Gebruiker rusten op grond van Gebruikersvoorwaarden. Gebruiker vrijwaart Soapbox tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het standpunt dat Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet heeft gerespecteerd of het gevolg zijn van een niet-nakoming van Gebruikersvoorwaarden door Gebruiker.

2.7 Gebruiker kan de rechten die hij op grond van Gebruikersvoorwaarden heeft niet zonder toestemming van Soapbox overdragen aan een derde. Het bepaalde in de vorige volzin heeft goederenrechtelijk effect.Artikel 3   Gebruik van Soapbox Producten

3.1 Gebruikers dienen minimaal 16 jaar of ouder te zijn of verklaren toestemming te hebben van een bevoegd vertegenwoordiger. Door een Account aan te maken verklaren Gebruikers 16 jaar of ouder te zijn. 

3.2 Gebruikers krijgen binnen het eigen Account toegang tot een controlepaneel dat de voor de desbetreffende Gebruikers bestemde gebruiksmogelijkheden biedt. 

3.3 Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik dat binnen het eigen Account van Soapbox Producten wordt gemaakt. Alle (rechts)handelingen die binnen het Account van Gebruiker worden verricht, worden toegerekend aan Gebruiker en worden geacht (rechts)handelingen van die Gebruiker te zijn.

3.4 Gebruiker neemt bij het Gebruik van Soapbox Producten alle Toepasselijke Wet- en Regelgeving in acht en respecteert alle rechten van derden. Gebruiker onthoudt zich van gebruikshandelingen die de gerechtvaardigde belangen van Soapbox compromitteren en van alle (overige) handelingen die ongepast, onbehoorlijk, onzorgvuldig of onwenselijk zijn, een en ander naar het oordeel Soapbox. 

3.5 Gebruiker treft technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen om de Soapbox Producten passend te beveiligen en ongeautoriseerde toegang tot het Platform te voorkomen. In dit kader zal Gebruiker onder andere de inloggegevens en wachtwoorden strikt geheim houden en wachtwoorden zo vaak als nodig wijzigen. Gebruiker wijzigt wachtwoorden onmiddellijk zodra Gebruiker weet dat het wachtwoord in combinatie met de overige inloggegevens onderwerp is (geweest) van een datalek bij derden. 

3.6 Gebruiker maakt geen misbruik van Soapbox Producten en neemt alle (voorzorgs)maatregelen in acht die redelijkerwijs nodig zijn om misbruik van Soapbox Producten door derden te voorkomen. Als misbruik wordt onder andere aangemerkt het plaatsen of het verspreiden van content die discriminerend is, oproept tot  geweld of pesten, die in strijd is met goede zeden of goede smaak, pornografisch materiaal bevat, criminele activiteiten bevordert, dan wel content bevat die buiten de scope van een Challenge vallende commerciële activiteiten betreft, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen, dan wel content bevat die in strijd is  met Toepasselijke Wet- en Regelgeving, Gebruikersvoorwaarden of Challengevoorwaarden, inbreuk maakt op rechten van derden, etc.

3.7 Gebruiker neemt alle voorzorgsmaatregelen in acht die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat (het gebruik van) Soapbox Producten schade toebrengen aan Gebruiker of aan derden.

3.8 Gebruiker is verplicht alle redelijke instructies van Soapbox omtrent het gebruik van Soapbox Producten op te volgen. Gebruiker voorziet Soapbox van alle informatie en verleent alle medewerking die nodig is om Soapbox in staat te stellen de verplichtingen jegens Gebruiker te kunnen nakomen en rechten die Soapbox jegens Gebruiker heeft te kunnen uitoefenen. 

3.9 Soapbox kan Soapbox Software van updates voorzien of anderszins veranderingen aanbrengen in Soapbox Producten. Voor zover vereist, is Gebruiker verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen. Artikel 4   Challenges en het Platform

4.1 Op grond van een Overeenkomst kan Gebruiker deelnemen aan Challenges. Soapbox is nooit verplicht een Overeenkomst aan te gaan op grond van Gebruikersvoorwaarden.

4.2 Tenzij bij Overeenkomst anders wordt bepaald, is iedere Overeenkomst tevens een Gebruikersovereenkomst. 

4.3 Gebruiker mag op grond van een Gebruikersovereenkomst gebruik maken van het Platform. Om het Platform feitelijk te kunnen gebruiken, dient Gebruiker over een Account te beschikken. 

4.4 Iedere Gebruiker dient een Account aan te maken. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform te Gebruiken zonder een Account te hebben. 

4.5 De Website bevat alle beschikbare gebruikersinformatie, handleidingen en instructies die betrekking hebben op het gebruik van Soapbox Producten.  Artikel 5   Accountbeheer en -verantwoordelijkheid

5.1 Soapbox maakt voor iedere Klant een Klantaccount aan en Soapbox maakt voor alle Partners een Partneraccount aan. Een Klant of Partner kan dit ook zelf doen. 


Klantaccounts

5.2 In het Klantaccount kan een Klant o.a.:

 1. Voor de eigen medewerkers een Eindgebruikersaccount aanmaken.
 2. Voor Deelnemers een Deelnemersaccount aanmaken.
 3. Challenges aanmaken, opvolgen en beheren.
 4. Deelnemers selecteren en (in teams) toevoegen aan Challenges.

5.3 Klant is jegens Soapbox verantwoordelijk voor alle Accounts die binnen het eigen Klantaccount zijn aangemaakt. Handelingen van Eindgebruikers van Accounts die binnen het eigen Klantaccount zijn aangemaakt, worden toegerekend aan Klant. Voor zover vereist geeft Klant hierbij een onherroepelijke volmacht aan voornoemde Eindgebruikers om namens Klant alle rechtshandelingen te verrichten die binnen het desbetreffende Eindgebruikersaccount mogelijk zijn. 

5.4 Klant staat er jegens Soapbox voor in dat de in lid 3 bedoelde Eindgebruikers van Klant de bepalingen van Gebruikersvoorwaarden nakomen en is jegens Soapbox aansprakelijk voor de nakoming daarvan. 

5.5 De in lid 3 bedoelde Eindgebruikers van Klant verplichten zich jegens Soapbox en Klant de Gebruikersvoorwaarden na te leven.


Partneraccounts

5.6 In het Partneraccount kan een Partner o.a. voor:

 1. De eigen medewerkers een Eindgebruikersaccount aanmaken.
 2. Challenges opvolgen en beheren.  
 3. Profielgegevens & beeldmateriaal invullen/ uploaden + wijzigen. 
 4. Potentiële Gebruikers en projecten bekijken en selecteren. 

5.7 Partner is jegens Soapbox verantwoordelijk voor alle Accounts die binnen het eigen Partneraccount zijn aangemaakt. Handelingen van Eindgebruikers van Accounts die binnen het eigen Partneraccount zijn aangemaakt, worden toegerekend aan Partner. Voor zover vereist geeft Partner hierbij een onherroepelijke volmacht aan voornoemde Eindgebruikers om namens Partner alle rechtshandelingen te verrichten die binnen het desbetreffende Eindgebruikersaccount mogelijk zijn. 

5.8 Partner staat er jegens Soapbox voor in dat de in lid 7 bedoelde Eindgebruikers van Partner de bepalingen van Gebruikersvoorwaarden nakomen en is aansprakelijk voor de nakoming daarvan. 

5.9 De in lid 7 bedoelde Eindgebruikers van Partner verplichten zich jegens Soapbox en Partner Gebruikersvoorwaarden na te leven.


Deelnemersaccounts

5.10 In een Deelnemersaccount kunnen Deelnemers Challenges uitvoeren, opvolgen en beheren.

5.11 Deelnemer is jegens Soapbox en jegens degene die het Deelnemersaccount heeft aangemaakt verplicht tot naleving van het bepaalde in Gebruikersvoorwaarden en de Challengevoorwaarden.Artikel 6   Prijzen, facturering en betaling

6.1 De navolgende bepalingen in artikel 6 hebben enkel betrekking op Professionele Gebruikers.

6.2 Soapbox en Professionele Gebruiker komen de prijs van Soapbox Producten overeen in een Overeenkomst. Als uit een Overeenkomst de prijs niet blijkt, gelden de gebruikelijke tarieven van Soapbox, waarbij de administratie van Soapbox dwingend bewijs oplevert. 

6.3 Als Soapbox ter uitvoering van verplichtingen in Overeenkomst of anderszins op verzoek van Gebruiker werkzaamheden verricht, terwijl de Overeenkomst niets bepaalt over de vergoeding van de desbetreffende werkzaamheden, wordt de vergoeding bepaald op basis van nacalculatie (vergoeding = uur x tarief). Als Soapbox op verzoek van Gebruiker ter uitvoering van verplichtingen in een Overeenkomst of anderszins op verzoek van Gebruiker materialen, diensten van derden, licenties of (digitale) zaken inkoopt, terwijl die Overeenkomst niets bepaalt over vergoeding daarvan kan Soapbox deze tegen de kostprijs, vermeerderd met een bedrag van ten hoogste 20% ten opzichte van de kostprijs, bij Gebruiker in rekening brengen.

6.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige toepasselijke kosten, belastingen of heffingen.

6.5 Soapbox kan jaarlijks een indexering van overeengekomen prijzen toepassen ter hoogte van maximaal het prijsindexcijfer voor de Dienstenprijsindex (DPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek door zulks per aangetekend schrijven aan Professioneel Gebruiker te melden. Indexering werkt vanaf de melding daarvan door Soapbox en heeft waar nodig terugwerkende kracht. Soapbox kan overeengekomen prijzen eenzijdig verhogen indien objectieve maatstaven daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld als sprake is van toegenomen kosten van haar onderaannemers of toeleveranciers of met toegenomen financiële lasten ten gevolge van wijzigingen in Toepasselijke Wet- en Regelgeving. Soapbox dient Professioneel Gebruiker vooraf over een prijsverhoging te informeren, vanaf welk moment Gebruiker gedurende 3 maanden het recht heeft de desbetreffende Overeenkomst waar de prijsstijging betrekking op heeft met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen. Na afloop van de 3 maanden wordt de prijsverhoging van kracht. In afwijking van het bepaalde in de vorige twee volzinnen kan Soapbox niet-substantiële prijsstijgingen doorvoeren zonder Professioneel Gebruiker daarover te informeren.

6.6 Soapbox is gerechtigd hetgeen Professioneel Gebruiker aan Soapbox verschuldigd is te factureren voorafgaand aan de periode waarop de vergoeding betrekking heeft.

6.7 Soapbox heeft het recht een betalingstermijn van 14 dagen of meer te hanteren. De toepasselijke betalingstermijn blijkt uit de facturen van Soapbox. Een op een factuur van Soapbox genoemde betalingstermijn heeft het karakter van een fatale termijn. Na de vervaldatum van de factuur is Gebruiker in verzuim en is Gebruiker wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.8 Soapbox is gerechtigd betalingsverplichtingen die Gebruiker jegens Soapbox heeft te incasseren per automatische incasso.

6.9 Als Gebruiker in verzuim is in de nakoming van een betalingsverplichting, heeft Soapbox het recht om een opslag ter hoogte van 10% over het factuurbedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke betalingstermijn met 30 werkdagen wordt overschreden, heeft Soapbox het recht een opslag van 25% over het factuurbedrag in rekening te brengen. Deze opslagen laten overige rechten van Soapbox, zoals op volledige schadevergoeding en/of wettelijke rente, onverlet.

6.10 Als Gebruiker in verzuim is in de nakoming van een betalingsverplichting is Gebruiker de incassokosten verschuldigd die Soapbox in voorkomend geval moet maken ter incasso van de vordering, zulks met een minimum van € 250,- per niet voldane factuur, of zoveel meer als Soapbox op grond van de toepasselijke staffel voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen. Facturen van rechtshulpverleners gelden als dwingend bewijs van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.

6.11 Gebruiker kan geen betalingsverplichtingen jegens Soapbox opschorten. Gebruiker is niet bevoegd om vorderingen die Gebruiker op Soapbox heeft te verrekenen met vorderingen die Soapbox op Gebruiker heeft.

6.12 Als uit een Overeenkomst voortvloeit dat eigendom van Soapbox overgaat op Gebruiker, wordt de eigendom (verlengd) voorbehouden tot het moment dat Gebruiker aan al haar betalingsverplichtingen jegens Soapbox heeft voldaan. Hetzelfde geldt voor verlening van rechten met dien verstande dat in dergelijke gevallen niet de eigendom wordt voorbehouden doch het recht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat Gebruiker aan alle betalingsverplichtingen jegens Soapbox heeft voldaan.     Artikel 7   Ingang, duur en beëindiging

7.1 Gebruiker heeft het recht Soapbox Producten te gebruiken gedurende de looptijd van een Gebruikersovereenkomst.

7.2 Soapbox kan een Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat hiertoe een nadere (rechts)handeling vereist is, opzeggen als:

 1. Ten aanzien van Gebruiker surseance van betaling wordt verleend;
 2. Gebruiker failliet wordt verklaard;
 3. De juridische zeggenschap over Gebruiker wijzigt en het - vanwege de wijziging in zeggenschap - van Soapbox in redelijkheid niet gevergd kan worden de Gebruikers- overeenkomst te laten voortduren.

7.3 Gebruiker dient Soapbox te informeren over de in lid 4 genoemde omstandigheden op het moment dat Gebruiker weet dat die omstandigheden zich zullen verwezenlijken of dreigen te verwezenlijken.

7.4 Voor het overige kan Soapbox een Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen in geval van een gewichtige reden.

7.5 Een Professionele Gebruiker kan een Overeenkomst niet opzeggen, vernietigen, ontbinden of anderszins beëindigen tenzij anders overeengekomen.Artikel 8   Intellectueel eigendom

8.1 Soapbox of diens licentiegevers zijn eigenaar, althans rechthebbende op alle IE-rechten die betrekking hebben op Soapbox Producten. Als er door het gebruik van Gebruiker van Soapbox Producten IE-rechten ontstaan, waaronder mede begrepen IE-rechten op Terugkoppelingen, maar waaronder nadrukkelijk niet begrepen op IE-rechten die rusten op Resultaten, komen die IE-rechten toe aan Soapbox. Voor die IE-rechten die aanvankelijk (mede) bij Gebruiker rusten, verschaft Gebruiker door aanvaarding van Gebruikersvoorwaarden aan Soapbox een eeuwigdurend, royalty vrij, exclusief en onbeperkt gebruiksrecht op die IE-rechten en verplicht zich om onmiddellijk na een door of namens Soapbox gedaan verzoek al die IE-rechten middels een akte over te dragen aan Soapbox. Voorts geeft Gebruiker hierbij volmacht aan Soapbox om namens Gebruiker een tot overdracht van voornoemde IE-rechten strekkende akte te ondertekenen.  

8.2 Soapbox verschaft Gebruiker gedurende de looptijd van een Gebruikersovereenkomst een licentie op Soapbox’ IE-rechten met de reikwijdte die Gebruiker nodig heeft om Soapbox Producten te gebruiken om Challenges uit te voeren overeenkomstig het bepaalde in een Overeenkomst, Gebruikersvoorwaarden en Toepasselijke Wet- en Regelgeving. Onder deze licentie valt nadrukkelijk niet het recht van Gebruiker om kopieën van Soapbox Producten te maken, Soapbox Producten te decompileren of reverse-engineering toe te passen op Soapbox Producten, of Soapbox Producten te gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

8.3 De EULA is niet-overdraagbaar, niet-exclusief en Gebruiker heeft niet het recht om sublicenties te verstrekken. 

8.4 Ieder ander gebruik van Soapbox Producten dan het gebruik overeenkomstig de EULA is niet toegestaan. 

8.5 Gebruiker verschaft Soapbox kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie-, gebruiks- of andere rechten ten aanzien van (intellectuele eigendomsrechten of andere rechten die rusten op) Gebruikerscontent met de reikwijdte die Soapbox nodig heeft om Soapbox Producten te kunnen en mogen leveren, bijvoorbeeld om de Gebruikerscontent op te slaan en al dan niet via het Platform toegankelijk te maken voor andere Gebruikers of derden, alsmede voor promotionele- en mediadoeleinden. Als een derde de rechthebbende is op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten draagt Gebruiker er zorg voor dat Gebruiker voldoende rechten heeft om dit recht aan Soapbox te verlenen. Gebruiker vrijwaart Soapbox tegen rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op een standpunt dat Soapbox onvoldoende rechten heeft op die Gebruikerscontent om bepaalde Soapbox Producten te kunnen en mogen leveren.

8.6 Behoudens het bepaalde in lid 1 beoogt dit artikel 8 geen (vermogens)verschuiving teweeg te brengen die afwijkt van Toepasselijke Wet- en Regelgeving ter zake van (aanspraken op) IE-rechten. Dit houdt onder andere in dat elke Gebruiker rechthebbende is en blijft op de IE-rechten die zij had op het moment dat zij met Soapbox een Overeenkomst is aangegaan en dat IE-rechten die rusten op Resultaten toekomen aan Soapbox dan wel aan een (of meerdere) Gebruiker(s) overeenkomstig het bepaalde in Toepasselijke Wet- en Regelgeving, een Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of grondslag.

8.7 Overeenkomsten en Challengevoorwaarden kunnen bepalingen bevatten die afwijken van het bepaalde in lid 6.

8.8 Soapbox heeft geen verplichtingen jegens de Gebruikers die er toe strekken dat bepaalde individuele Gebruikers rechthebbende worden of blijven van IE-rechten die betrekking hebben op Gebruikerscontent of Resultaten. Het is aan de Gebruikers om, onderling of met derden, de nodige (juridische of andere) maatregelen te treffen over (aanspraken op) IE-rechten omtrent Gebruikerscontent of Resultaten. Gebruikers vrijwaren Soapbox tegen aanspraken van andere Gebruikers of van derden die gebaseerd zijn op een standpunt dat een bepaalde Gebruiker of derde niet de (aanspraak heeft op de) IE-rechten op Gebruikerscontent of Resultaten heeft die zij graag had of meende te hebben.Artikel 9   Vertrouwelijke Informatie

9.1 Als een Gebruiker Vertrouwelijke Informatie van Soapbox ontvangt, is Gebruiker ten opzichte van Soapbox verplicht dat Gebruiker:

 1. Vertrouwelijke Informatie strikt geheim zal houden en die geheimhouding te waarborgen.
 2. Vertrouwelijke Informatie enkel ter beschikking zal stellen aan personen die er uit hoofde van hun functie kennis van moeten nemen.
 3. Vertrouwelijke Informatie niet zal aanwenden voor enig ander doel dan de uitvoering van een Overeenkomst.  
 4. Op eerste verzoek van Soapbox alle Vertrouwelijke Informatie zal retourneren of, naar keuze van Soapbox, zal vernietigen, zonder daarvan enig afschrift te behouden. 

9.2 De verplichting tot geheimhouding in het vorige artikellid geldt niet ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie die:

 1. Al in het bezit of bekend was bij Gebruiker op het moment van verstrekking van die informatie aan Gebruiker.
 2. Al algemeen of publiekelijk bekend was op het moment van verstrekking van die informatie aan Gebruiker.
 3. Zelf door Gebruiker is verkregen, ontwikkeld of vervaardigd anders dan door het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie.
 4. Bij Gebruiker bekend is geworden op een wijze die niet het gevolg is van een schending van een contractuele verplichting die Gebruiker of een derde jegens Soapbox heeft en niet het gevolg is van onrechtmatig handelen jegens Soapbox.
 5. Aan derden wordt verstrekt met toestemming van Soapbox.

9.3 Soapbox staat niet in voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en/of inhoud van de Vertrouwelijke Informatie en heeft geen verplichtingen daaromtrent jegens Gebruiker.Artikel 10   Verwerking van Persoonsgegevens 

10.1 Als Soapbox als de Verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruiker kan worden aangemerkt, zal Soapbox die Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement.

10.2 Als er Persoonsgegevens van een Gebruiker aan een andere Gebruiker worden doorgegeven overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement zal de ontvangende Gebruiker het bepaalde in het Privacy Statement respecteren en zich onthouden van ieder ander gebruik van die Persoonsgegevens.

10.3 Als Soapbox als de Verwerker ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruiker kan worden aangemerkt en Gebruiker als de Verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die Persoonsgegevens zal Soapbox op eerste verzoek van Verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst naar het template van Soapbox aangaan.

10.4 Als Soapbox en een Gebruiker ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens als gezamenlijke Verantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG worden aangemerkt, zal Gebruiker op eerste verzoek van Soapbox een overeenkomst als bedoeld in artikel 26 AVG met Soapbox aangaan.

10.5 In geen geval mogen Gebruikers bijzondere Persoonsgegevens in het Platform invoeren, zoals gegevens of informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden, noch mogen burgerservicenummers of vergelijkbare persoonsgegevens in het Platform worden ingevoerd. Artikel 11   Verplichtingen van Soapbox en beperking van aansprakelijkheid

11.1 Soapbox spant zich in Soapbox Producten naar behoren te leveren. Op grond van Gebruikersvoorwaarden heeft Soapbox echter geen verplichtingen jegens Gebruiker die betrekking hebben op de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van (de onderdelen van) Soapbox Producten. Ook heeft Soapbox geen (impliciete) verplichtingen jegens Gebruiker voor wat betreft het maken van back-ups, onderhoud, ondersteuning, et cetera.

11.2 Soapbox levert Soapbox Producten zoals ze zijn en in de feitelijke en juridische toestand waarin Soapbox Producten zich ten tijde van levering aan Gebruiker bevinden. Soapbox Producten kunnen derhalve (tijdelijk) niet-beschikbaar of anderszins gebrekkig zijn. 

11.3 Voor zover Soapbox verplichtingen jegens Gebruiker mocht hebben, kan een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door Soapbox niet aan Soapbox worden toegerekend in geval van overmacht, waarvan in aanvulling op of ter invulling van hetgeen de wet daaromtrent stelt, onder andere, maar daartoe niet beperkt, sprake is in geval van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van voor de nakoming van de verplichting vereiste (onder)aannemers, (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen, het niet (correct of voldoende) leveren van zaken of diensten door toeleveranciers van Soapbox, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, elektriciteitsstoring, (gevolgen van) epidemieën of pandemieën, storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), brand, noodstand, noodweer, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, algemene vervoersproblemen, werkstakingen in het bedrijf van Soapbox en overige situaties die naar het oordeel van Soapbox buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen, et cetera. Enige in een Overeenkomst door Soapbox verstrekte garantie staat niet aan een beroep van Soapbox op overmacht in de weg. 

11.4 In de maximale mate waarin dat is toegestaan op grond van Toepasselijke Wet- en Regelgeving sluit Soapbox zijn aansprakelijkheid, op welke grondslag dan ook, jegens Gebruiker die (in)direct verband houdt met (de levering van) Soapbox Producten uit, althans beperkt Soapbox voornoemde aansprakelijkheid. In geen geval is Soapbox aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag dat Gebruiker voor het gebruik van de schadeveroorzakende Soapbox Producten heeft betaald, tot een maximum van €25.000,-. In het laatste geval is Soapbox nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet en winst, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële schade.Artikel 12   Verplichtingen van Gebruiker

12.1 Als Gebruiker tekortschiet in de nakoming van verplichtingen die Gebruiker op grond van Gebruikersvoorwaarden jegens Soapbox heeft, kan Soapbox alle rechten aanwenden en rechtsmiddelen instellen die ingevolge de Toepasselijke Wet- en Regelgeving bestaan en mogelijk zijn. 

12.2 Voor zover vereist, geldt in aanvulling van het bepaalde in het vorige artikellid dat een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die Gebruiker op grond van Gebruikersvoorwaarden jegens Soapbox heeft er onmiddellijk, zonder dat een aanvullende (rechts)handeling vereist is, dat Gebruiker jegens Soapbox in schuldeisersverzuim raakt en Soapbox alle of bepaalde verplichtingen jegens Gebruiker (tijdelijk) kan opschorten, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) buiten werking stellen van de Clouddienst, (bepaalde) gebruiksmogelijkheden van Platform of (bepaalde) Functionaliteiten (tijdelijk) kan beperken of content (tijdelijk) kan verwijderen.

12.3 Als op Gebruiker jegens Soapbox  een vrijwaringsverplichting rust, houdt dat voor zover vereist in aanvulling op hetgeen Toepasselijke Wet- en Regelgeving daaromtrent bepaalt, in dat:

 1. Gebruiker op eerste verzoek van de gevrijwaarde partij de verdediging en alle (juridische) kosten voor eigen rekening en risico op zich neemt tegen de aanspraken of vorderingen van derden, doch dat Gebruiker alle redelijke instructies van Soapbox in het kader van de verdediging opvolgt, of naar keuze van Soapbox, alle (juridische) kosten aan Soapbox vergoedt die Soapbox redelijkerwijs moet maken om zich te verdedigen tegen de aansprakelijkheid, boete of verplichting;
 2. Gebruiker op eerste verzoek van Soapbox, Soapbox schadeloos stelt en schadeloos zal houden, al dan niet door het bedrag dat Soapbox ingevolge de aansprakelijkstelling of vordering aan de derde dient te betalen op eerste verzoek van Soapbox aan Soapbox te voldoen.


Artikel 13   Slotbepalingen

13.1 Gebruiker aanvaardt dat alle communicatie tussen Soapbox en Gebruiker via het Platform kan verlopen. Mededelingen of verklaringen van Soapbox aan Gebruiker die via het Platform gedaan worden, worden geacht schriftelijke mededelingen of verklaringen van Soapbox aan Gebruiker te zijn.

13.2 Soapbox kan Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Gebruikers worden 1 maand vooraf van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Als Gebruiker voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan tegen een aangekondigde wijziging protesteert, geldt de wijziging niet ten aanzien van die Gebruiker. Gebruiker aanvaardt hierbij voor alsdan dat dit mogelijkerwijs een nadelige impact kan hebben op (het functioneren van) Soapbox Producten. Na de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen maken deze integraal onderdeel uit van Gebruikersvoorwaarden.

13.3 Als een (gedeelte van een) bepaling in de Gebruikersvoorwaarden of een Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, worden de overblijvende (gedeelten van de) bepalingen uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen en wordt de ongeldige of niet afdwingbare bepaling (of gedeelte daarvan) geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13.4 Zonder daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van Soapbox te hebben verkregen, kan Gebruiker rechten die zij op grond van een Overeenkomst heeft niet overdragen aan een derde. Partijen beogen dat het bepaalde in voorgaande volzin goederenrechtelijke werking heeft. Gebruiker verleent hierbij goedkeuring c.q. medewerking zoals bedoeld in art. 6:159 lid 1 BW om rechten en verplichtingen die Soapbox op grond van een Overeenkomst heeft over te dragen aan een door Soapbox te bepalen derde.

13.5 De Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.6 Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van (de uitvoering van) een Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst zijn of mochten ontstaan, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht bevoegd.